Menu Sluiten

VvE informatie

De Vereniging van Eigenaren
De Vereniging van Eigenaren (VvE) draagt zorg voor het onderhoud en de instandhouding van het gebouw. De VvE is geen eigenaar van het gebouw (ook niet van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke installaties). Zodra iemand eigenaar van een appartementsrecht wordt, is hij daarmee wettelijk lid geworden van de VvE. Dit lidmaatschap is onopzegbaar en brengt rechten en plichten met zich die omschrijven zijn in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, de Akte van Splitsing en in het Reglement van Splitsing. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de VvE. De meeste besluiten, en zeker de meer belangrijke, kunnen uitsluitend door de ALV genomen worden. Voor sommige besluiten geldt zelfs een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. In de Akte van Splitsing zijn ook de stemverhoudingen vastgelegd. Het eigendom van elk der appartementsrechten geeft recht op een vastgelegd aantal stemmen. Een VvE moet minimaal eenmaal per jaar vergaderen. Tijdens deze ALV worden onder meer de jaarrekening over het vorige boekjaar en de begroting over het lopende of komende boekjaar vastgesteld.

Het bestuur
Het bestuur van een VvE berust bij één of meerdere bestuurders. In een aantal gevallen is dit een extern bureau, zoals een beheerkantoor, maar het komt ook voor dat het bestuur mede of uitsluitend uit leden van de VvE bestaat. Indien een bestuur uit meerdere personen bestaat (het moet een oneven aantal zijn), bepalen zij onderling wie de functie van voorzitter van het bestuur, secretaris en penningmeester op zich neemt. Het bestuur heeft meestal beperkte bevoegdheden. De ALV kan de bevoegdheden van het bestuur beperken of uitbreiden. In het algemeen gesteld komt het er vooral op neer dat het bestuur dusdanige informatie aan de leden van de VvE moet verstrekken, op grond waarvan de leden in staat zijn alle noodzakelijke besluiten te nemen ten aanzien van het onderhoud en de instandhouding van het complex en ten aanzien van het functioneren van de VvE. Verder is het bestuur het uitvoerend orgaan van de VvE, dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle besluiten van de ALV.

Het beheer
De uitvoering van de diverse werkzaamheden voor de VvE wordt aangeduid met het beheer. Het beheren van een VvE is veelomvattend en tijdrovend. Daarnaast vraagt het beheren van een VvE ook de nodige specifieke kennis. Voor het beheer kan samengewerkt worden met een VvE-beheerder. Een VvE-beheerder kan zowel het administratieve, financiële als technische beheer verzorgen. Daarnaast kan er ook juridische ondersteuning geboden worden.

Commissies
Veel VvE’s roepen commissies in het leven, zoals een kascontrolecommissie of een financiële commissie. Zo’n commissie krijgt meestal tot taak om eenmaal per jaar de administratie en de jaarrekening te controleren.